Category: mandala

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู

หลักการวิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่ฟังและดู สังคมปัจจุบันช่องทางการนำเสนอข้อมูลให้ดูและฟังจะมีมากมาย ดังนั้นผู้เรียนควรรู้จักเลือกที่จะดูและฟัง เมื่อได้รับรู้ข้อมูลแล้ว การรู้จักวิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อนำไปใช้ในทางสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจำเป็นเพราะผลที่ตามมาจากการดูและฟังจะเป็นผลบวกหรือลบแก่สังคม ก็ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้นี่เอง นั่นคือผลดีจะเกิดแก่สังคมก็เมื่อผู้ดูและฟังนำผลที่ได้นั้นไปใช้อย่างสร้างสรรค์ หรือในปัจจุบันจะมีสำนวนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายว่าคิดบวกนั่นเอง

คุณค่าและความจริงของข้อมูล Big Data

คุณค่าและความจริงของข้อมูล Big Data ในปัจจุบัน Big Data ได้กลายเป็นทุนหรือทรัพย์สินไปแล้ว ในบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางบริษัทมูลค่าของบริษัทเกิดมาจากข้อมูลของเขา และในขณะนี้เขาก็วิเคราะห์และประมวลผลเพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลให้สูงชึ้นไปอีก

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring

คุณสมบัติการทำงานของ Social Media Monitoring เครื่องมือ Social Media Monitoring กลายเป็นที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบัน และก็มีการโปรโมตกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายๆ คนให้ความสนใจและอยากจะใช้กับธุรกิจของตัวเอง